Frequently Asked Questions

Wat is United Economy?

United Economy is een coöperatie van waardengedreven ondernemers die samen actief bouwen aan een veerkrachtige duurzame economie. Een eerlijke, sociale en groene economie, met middelgrote en kleine ondernemingen als ruggengraat.

United Economy maakt onderling zakendoen aantrekkelijk, door het centraal administreren van onderlinge betalingen en kredieten, het circulaire geld van de coöperatie. Dit circulaire geld, genaamd de United, circuleert alleen tussen de leden, in de reële economie van goederen en diensten. Er kan niet mee worden gespeculeerd en er wordt voor het beschikbaar stellen van Uniteds geen rente berekend.

Wat zijn de kernwaarden van United Economy?
 1. We gebruiken waar mogelijk circulair geld: echte waarde, blijft in het netwerk, zelf gecreëerd.
 2. We zijn betrouwbare handelspartners voor elkaar: transparant, eerlijk, samen, gunnen, betalingstermijn per direct.
 3. Waarden-gedrevenheid staat voor ons centraal, in ons bedrijf/organisatie en in de samenleving.
 4. We vormen een netwerk van gelijkgestemde ondernemers: we helpen en inspireren elkaar.
 5. We zien geld als een middel, niet als een doel. We experimenteren met nieuwe manieren om geld dienend te laten zijn aan de samenleving (in plaats van omgekeerd).
 6. We dragen bij aan bewustwording over de rol die geld speelt - en zou kunnen spelen - in de samenleving
Voor wie is United Economy?

United Economy is er voor alle bedrijven en organisaties in Nederland met een ambitie om zich in duurzaam en maatschappelijk opzicht steeds verder te ontwikkelen.

Informatie over lidmaatschap vind je hier. Je aanmelden als Partner of Lid kan hier.

Welk voordeel biedt United Economy voor mij als ondernemer?
Onze leden noemen de volgende voordelen:

 • Interessant netwerk
 • Nieuwe klanten
 • Versterkt de band met bestaande klanten
 • Extra omzet
 • Extra liquiditiet, los van de bank
 • Ontwikkeling en innovatie
 • Positieve energie
 • Economische veerkracht
 • Bevordert duurzaamheid
 • Samen bouwen aan mooiere wereld
Wie kan er meedoen?

Alle bedrijven en organisaties die zich herkennen in het gedachtengoed van United Economy en die zich committeren aan de kernwaarden en reglementen van United Economy kunnen meedoen. Door contacten tussen leden, bijeenkomsten en intervisie, houden we elkaar scherp op het duurzaam ontwikkelen van je bedrijf. In het begin zullen de mogelijkheden om zaken te doen in Uniteds nog niet zo uitgebreid zijn. We werken met z’n allen, inclusief de leden, aan uitbreiding van het netwerk. 

Hoe neemt United Economy besluiten? En wie mag besluiten nemen?

United Economy is een coöperatieve vereniging (coöperatie). Dat houdt in dat de leden gezamenlijk het zeggenschap hebben. De leden kiezen een bestuur en dit bestuur mag namens de leden besluiten nemen en uitvoeren binnen de kaders zoals vastgelegd in de statuten en reglementen van United Economy. Tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) komen de leden bij elkaar om samen het beleid te bespreken en besluiten te nemen over belangrijke keuzes. Dit alles conform de vastlegging in de statuten.
De coöperatie kan besluiten die het gedachtengoed van United Economy (kunnen) raken alleen nemen  na instemming van het bestuur van de stichting United Economy. Deze stichting bestaat om 1. het gedachtengoed van United Economy te bewaken en 2. de gelden op de dekkingsrekening en het garantiefonds te beheren, ten dienste van de leden van United Economy. 

 

 

Wat zijn de lidmaatschapscategorieën en wat kost het?

Er zijn verschillende lidmaatschapscategorieën:

Partner: 500,- ex btw per jaar.

Lid: 150,- ex btw per jaar.

Meer info vind je hier.

Aanmelden als Partner of Lid kan hier

Ik ben zelfstandig professional en wil meedoen, hoe regel ik dat?

Je kiest de lidmaatschapscategorie die je wenst (de categorie ‘Lid’ is vaak passend voor zelfstandig professionals). Aanmelden kan hierNa aanmelding krijg je bericht en wordt je United-rekening geopend. Tevens krijg je uitnodigingen voor bijeenkomsten etc. Het is belangrijk je te realiseren dat United Economy zich nog in de startfase bevindt en dat het nog een aantal jaren kan duren voordat je in ruime mate bestedingsmogelijkheden vindt in Uniteds.

Ook kun je als zelfstandig professional kijken of je je aan kunt sluiten bij een lokaal initiatief voor circulair geld binnen het Circuit Nederland, waar ook United Economy aan meedoet. Zie www.circuitnederland.nl.

Ik wil als particulier meedoen, hoe regel ik dat?

Als privé-persoon kun je ‘Vriend van United Economy’ worden. Je betaalt dan een vrije gift naar keuze (geen btw van toepassing). Wanneer je Vriend van United Economy bent en je bent gerelateerd aan een deelnemend bedrijf (bijvoorbeeld als werknemer), dan kun je als particulier ook een United-rekening krijgen. Dan kun je euro’s omzetten naar Uniteds, zodat je weet dat jouw uitgegeven geld langdurig in de keten duurzaam blijft. Ook kun je met je werkgever overleggen over het ontvangen van een deel van je salaris in Uniteds. 

Als particulier kun je ook kiezen om een rekening te openen in het Circuit Nederland of wellicht in een lokale community die meedoet aan het Circuit Nederland. https://circuitnederland.nl.

 

Hoe kan ik actief meebouwen?

Circulair geld in Nederland kan alleen groot worden als veel mensen en bedrijven er samen de schouders onder zetten. Je kunt op verschillende manieren meebouwen:

 • Meld je aan als lid van de United Economy. Nadat je lid bent geworden kun je meedoen in diverse teams en commissies. 
 • Wijs je klanten en leveranciers op het bestaan van de United Economy. Het netwerk bestaat om elkaar in economische zin te versterken. Dus hoe meer bedrijven meedoen, hoe beter het is en hoe langer de United in het eigen economische systeem blijft.
Wie zijn de bestuursleden van United Economy?
Er is een door de leden gekozen bestuur;

 • Ronald Brakenhoff (directeur van een koploperbedrijf van United Economy, Diabolo ICT, voorzitter van de coöperatie)
 • Frank Jongejan (directeur van een koploperbedrijf van United Economy, Accountants Adviseurs Jongejan B.V, penningmeester van de coöperatie)
 • Heidi Leenaarts (grondlegger van United Economy, tevens directeur algemene zaken van United Economy)

Het bestuur belegt de uitvoerende taken en de doorontwikkeling van United Economy bij het UE-team. Heidi Leenaarts treedt op als trekker en eindverantwoordelijke.

Wie zijn de bestuursleden van Stichting United Economy?
 • Henk Smit (directeur van een koploperbedrijf van United Economy, Driekant, Penningmeester Stichting)
 • Matthijs Bierman (directeur van een koploperbedrijf van United Economy, Triodos Bank, voorzitter Stichting)
 • Heidi Leenaarts (grondlegger van United Economy, tevens directeur algemene zaken van United Economy)
Wat zijn de belangrijkste regels binnen United Economy?
 • We gebruiken zo veel mogelijk de United als onderling ruilmiddel
 • We gaan open, transparant en als goede zakelijke partners met elkaar om
 • Geld zien we als een middel en niet als een doel op zich
 • Bij het betalen van facturen in Uniteds hanteren we minimale betaaltermijnen
 • De United is qua rekeneenheid gelijk aan de euro
 • Uniteds geven geen recht (wel soms de mogelijkheid) op inwisselbaarheid voor euro’s
 • Bedrijven die een beginsaldo aan Uniteds ontvangen dan wel een onderling krediet in Uniteds, hebben een verplichting aan het United Economy-netwerk om de door hen uitgegeven Uniteds ook weer terug te verdienen
Hoe kom ik aan Uniteds?

Er zijn vier manieren om aan Uniteds te komen:

 1. De eerste manier is door ze te verdienen door de eigen zakelijke producten en/of diensten te verkopen binnen het netwerk van United Economy leden.
 2. Een tweede manier om aan Uniteds te komen is het verkrijgen van een beginsaldo (onderling startkrediet).
 3. Een derde manier om aan Uniteds te komen is het afsluiten van een groter onderling krediet.
 4. Een vierde manier om aan Uniteds te komen is deze te ‘kopen’ door betaling van euro’s (1 op 1).
Wat is een beginsaldo?
Een beginsaldo is een onderling renteloos krediet. Het wordt verstrekt aan leden categorie ‘Partner’ mits deze zijn voorgedragen door een ander lid en mits aan de voorwaarden wordt voldaan: het bedrijf dient te bevestigen dat het (financieel) gezond is en aan de verplichtingen behorende bij het beginsaldo kan en zal voldoen. Het ter beschikking gesteld krijgen van het beginsaldo houdt voor de Partner de verplichting in om zijn eigen product of dienst te leveren aan anderen in het netwerk en zo binnen een half jaar de Uniteds weer terug te verdienen. Als dit niet lukt, zal bemiddeld worden om: 1. klanten in Uniteds te vinden of 2. met een ander lid Uniteds te ruilen door er euro’s voor te betalen. In de rubriek ‘Hoe werkt het?’ en in de overeenkomst die je ontvangt als je lid wordt, kun je precies nalezen hoe het werkt.

 

Wat zijn de risico’s met Uniteds?

Er zijn twee soorten risico’s met United:

Het eerste risico is disbalans. Er is een kans dat sommige leden te veel niet besteedbare Uniteds zullen hebben en andere leden het niet lukt om Uniteds terug te verdienen (terwijl ze via een beginsaldo dan wel onderling krediet al wel Uniteds uitgegeven hebben). Dit wordt ondervangen door:

 1. Actieve bemiddeling zodat klanten en leveranciers elkaar toch vinden alsmede het binnenhalen van nieuwe relevante leveranciers.
 2. Bemiddelen in het ruilen van euro’s tegen Uniteds tussen leden.
 3. Een bedrijf dat te lang een leveringsverplichting aan het netwerk heeft en dus zijn onderlinge krediet niet inlost, dient dan euro’s aan de dekkingsrekening van de coöperatie betalen. 

Het tweede risico is dat een lid failliet gaat dat een beginsaldo dan wel onderling krediet heeft (en dus nog een leveringsverplichting heeft aan het netwerk). Dit risico wordt ondervangen door het garantiefonds.

Hoe boek ik Uniteds in de boekhouding?

 

1-Hoe stel je een factuur op?
Je maakt gewoon een eurofactuur op zoals je dat altijd zou doen. (Het enige wat je extra doet is dat je met de betreffende klant de afspraak maakt dat de factuur in Uniteds betaald mag worden.)

2- Hoe werkt het met de btw?
Wat de meeste ondernemers doen is het volledige bedrag, inclusief btw, in Uniteds laten betalen. Je besteedt die ontvangen Uniteds vervolgens aan iets waar je anders euro’s aan had uitgegeven. Doordat je daar dan geen euro’s aan uit hoeft te geven, houd je euro’s over om toch de btw te kunnen afdragen.
Het is toegestaan om met je klant of leverancier deelbetalingen in Uniteds af te spreken, indien dat gewenst is. Bijvoorbeeld de btw in euro’s en de rest in Uniteds.

3- Hoe verwerk je Uniteds in je boekhouding, balans en w/v-rekening?
Je boekt de Uniteds in alsof het euro’s zijn. Concreet:

 • Je maakt een nieuwe grootboekrekening aan, ‘Uniteds’ genoemd. De rekening ‘Uniteds’ is een balansrekening. Net zoals je bijvoorbeeld een Rabobank-rekening hebt, is dit een extra soort bankrekening (onder liquide middelen) die we Uniteds noemen. De United is immers een betaalmiddel. Eén United is gelijk aan één Euro. Dit betekent dat er geen waarderingsverschillen zijn. Onderstaand tref je een overzicht aan van mutaties met Uniteds.
  Binnenkomende factuur
 • De factuur loopt normaal door je boekhouding. Wanneer bedrijf X van leverancier Y een nota krijgt, boekt bedrijf X die onder “crediteuren” (inclusief btw). Als tegenboeking gebruik je twee grootboekrekeningen: die van de betreffende kostensoort en ‘voorbelasting btw’.
 • Bij de btw–aangifte wordt de btw op de gebruikelijke manier aangegeven onder ‘voorbelasting’.
  Betaling van de factuur
 • Bedrijf X betaalt de rekening in Uniteds. Het totale bedrag wordt afgeboekt van de crediteuren. Als tegenboeking boekt bedrijf X het totale bedrag af van de Uniteds. Op deze manier wordt het saldo van de United rekening lager bij bedrijf X.
 • Uitgaande factuur
 • Wanneer je een verkoop doet, boek je die zoals gebruikelijk eerst onder ‘debiteuren’ (inclusief btw). Als tegenboeking verwerk je deze transactie onder ‘netto-omzet’ en ‘af te dragen btw’.
 • Bij de btw-aangifte wordt de btw op de gebruikelijke manier aangegeven onder ‘af te dragen btw’.
  Ontvangen van de betaling
 • Op het moment dat de factuur in Uniteds aan je wordt betaald, boek je het op de grootboekrekening Uniteds bij en boek je het af bij debiteuren. Het saldo van de United rekening neemt hiermee toe.
  Gedeeltelijke betaling Uniteds en Euro’s
 • Indien de factuur gedeeltelijk in Uniteds en gedeeltelijk in euro’s wordt voldaan, dan beïnvloedt dit uitsluitend de saldi van deze twee grootboekrekeningen (je gewone euro-rekening en je Uniteds-rekening). De overige transacties blijven hetzelfde.
 • Krediet
 • Indien je als onderling krediet (bijvoorbeeld beginsaldo als je toetreedt als Partner) Uniteds ontvangt op je rekening dan moet dit geboekt worden als krediet. Dit krediet dien je in de balans op te nemen als een verplichting (bijvoorbeeld ‘krediet Uniteds’) voor het betreffende bedrag. De tegenboeking is dat je saldo op de Uniteds-rekening omhoog gaat.
Heeft een United lokaal meer effect dan een euro?

Met Uniteds kun je richting geven aan geld, verder dan één stap. Dit betekent dat de United in het netwerk blijft en meer effect heeft dan de euro. Als je met euro’s lokaal koopt weet je uiteindelijk niet waar het geld terecht komt.
Anders gezegd: De United is geld dat de bedrijven zelf creëren. Doel is de onderlinge zaken optimaal te laten verlopen. Er zit geen belang bij om te verdienen aan het geld zelf.

Wat is het verschil tussen Uniteds en Bitcoin?
Het ontwerp van de Bitcoin is gebaseerd op schaarste. Er zijn maar beperkt Bitcoins in omloop doordat ze ‘gemined’ worden. Logisch gevolg is dat er met Bitcoins veel gespeculeerd wordt. Uniteds hebben tot doel geld optimaal te laten werken voor het bedrijfsleven en de samenleving. Uniteds zijn niet schaars maar ontstaan als bedrijven zaken met elkaar willen doen en kunnen ook weer deels verdwijnen als er tijdelijk minder behoefte is aan Uniteds.
Hoe kan ik betalen met Uniteds?

Als je lid wordt van United Economy wordt jouw United-rekening geopend. Je krijgt inlogggegevens waarmee je kunt inloggen op het digitale betaalplatform. Daar zie je alle bedrijven die ook lid zijn en naar wie je dus circulair geld kunt overmaken. Je zoekt het bedrijf op aan wie je wilt betalen, voert het bedrag in, en drukt op ‘bevestigen’ om de betaling definitief te maken. 

Als iemand jou betaalt met Uniteds, ontvang je daarvan een mail met de link naar de betaalomgeving. Je kunt dan gelijk inloggen en ziet dan dat de betaling ontvangen is en je saldo verhoogt. 

Hoe werkt het met facturering?
Je maakt facturen op in euro’s. Omdat Uniteds en euro’s evenveel waard zijn, kun je volstaan met het sturen van een factuur in euro’s en met je klant afspreken dat je betaling in Uniteds accepteert. De standaard is dat je klant het bedrag inclusief btw in Uniteds betaalt.
Het is toegestaan daarvan af te wijken; dat dient een afspraak te zijn tussen jou en je klant. Zo kunnen betalingen ook deels in Uniteds en deels in Euro’s. Ook is het mogelijk de btw in Euro’s af te rekenen en het eigenlijke factuurbedrag in Uniteds.
Hoe zorgen we dat de transacties van de deelnemers in balans blijven?
 1. Voor het circulerend houden van de Uniteds is de balans binnen het netwerk tussen inkomsten en uitgaven van belang. Mocht het niet lukken om vanuit een krediet uitgegeven Uniteds weer terug te verdienen, dan dien je het resterende bedrag in euro’s af te rekenen. Dan los je op die manier je krediet alsnog af. Een mogelijkheid om dat te doen is een onderlinge ruil met een andere deelnemer die juist (te) veel Uniteds heeft. Of, wat ook kan, is het nog openstaande bedrag in euro’s overmaken naar de ‘Dekkingsrekening’ van Stichting United Economy. Deze dekkingsrekening wordt indien nodig aangewend om bedrijven te helpen die een overschot hebben aan Uniteds dat ze niet goed kwijt kunnen. De periode waarin je de Uniteds terugverdiend moet hebben is momenteel zes maanden, maar dat schept tegelijk de gelegenheid voor het genereren van nieuwe “klanten”.
 2. Voor de waardevastheid van de United is de koers tussen de euro en United van belang, deze is: 1 United = 1 euro.
 3. Uit de lidmaatschappen van de deelnemers die een beginsaldo ontvangen, gaat een vast percentage naar het Garantiefonds. Bij het verstrekken van grotere kredieten wordt er ook een bedrag naar het garantiefonds overgemaakt. Dat garantiefonds dient ter afdekking van het risico dat bedrijven in het netwerk failliet kunnen gaan. Zo voorkomen we dat de waarde van de United naar beneden gaat indien een lid failliet zou gaan. 
Wat is Circuit NL en waarom werkt United Economy samen met Circuit NL?
Het Social Trade Circuit Nederland (ook wel Circuit NL) faciliteert de onderlinge uitwisseling van circulair geld tussen diverse, vaak lokale, initiatieven (communities) die met circulair geld zakendoen. Zo kunnen leden van United Economy bijvoorbeeld ook zakendoen met deelnemers aan de Utrechtse Euro, de Alkmaarse VIX en de Bredase Parel. De deelname aan het Circuit Nederland betekent dus voor United Economy extra bestedingsmogelijkheden en extra klanten in circulair geld. Ook zijn er particulieren lid van het Circuit Nederland, wat ook een belangrijke klantendoelgroep is en waar bovendien vaak veel enthousiasme zit.

Het Circuit NL faciliteert zowel het betaalplatform Cyclos om de betalingen te doen, als de regels en voorwaarden waar aan voldaan moet worden om de circulaire betaaleenheden gelijkwaardig te houden en dus de onderlinge uitwisseling probleemloos te laten verlopen.

 

Kan ik mijn boekhouding integreren met United Economy betaalsysteem?

Uniteds kun je eenvoudig inboeken in je boekhouding. Daartoe maak je een grootboekrekening ‘Uniteds’ aan.

Het automatisch online inlezen van Uniteds in je boekhouding is mogelijk. Dat gaat met een MT 940 bestand (net als bij euro-rekeningen).

Ook biedt het betaalplatform Cyclos de mogelijkheid een overzicht uit te draaien van je transacties over een bepaalde periode. Dit overzicht is te downloaden als CVS-bestand. De meeste boekhoudsoftware bieden de optie om dit bestand direct te importeren zonder extra stappen. 

 

Kan ik krediet krijgen in Uniteds?
Je kunt als lid een aanvraag indienen voor een onderling krediet. Er volgt dan een toetsing of je bedrijf of organisatie in staat zal zijn klanten in Uniteds te vinden en zo het krediet weer terug te kunnen verdienen. Aan de kredietbeoordeling zijn kosten verbonden. Ook dien je dan een bijdrage te betalen aan het garantiefonds. Interesse? Mail je aanvraag naar info@unitedeconomy.nl

 

Wat gebeurt er als een United Economy lid failliet gaat?
Als dit lid nog een leveringsverplichting heeft aan het United Economy-netwerk (m.a.w. als deze een beginsaldo of onderling krediet had open staan) dan wordt voor dat bedrag euro’s uit het garantiefonds overgemaakt naar het dekkingsfonds. Dat is om te zorgen dat de waarde van de United 1 op 1 blijft met de euro.
Als een lid dat failliet is gegaan een positief saldo heeft in Uniteds, dan gaan de Uniteds naar de failliete boedel en is het aan de curator om te bepalen of hij voor deze Uniteds wat wil aanschaffen in het netwerk. Inwisselen in euro’s gaat niet.
Wat gebeurt er als een krediet niet wordt terugbetaald?
Dan heeft het betreffende lid een contractuele terugbetaalverplichting aan het United Economy-netwerk (de coöperatie). Het bestuur zal deze verplichting opeisen (bij voorkeur dient het lid Uniteds te verdienen, maar als dat niet gebeurt dan is het openstaande bedrag in euro’s invorderbaar). Zo nodig kan het bestuur een incassobureau inschakelen. Als het lid euro’s betaalt, dan gaan deze naar de dekkingsrekening van de coöperatie, ter dekking van de waarde van de Uniteds.
Hoe werkt het met btw en winstbelasting met de United?
We betalen gewoon btw over ontvangen Uniteds. Die btw betaal je in euro’s. Over betaalde Uniteds vorder je ook gewoon de btw weer terug. Omdat je Uniteds altijd weer uitgeeft loopt het per saldo tegen elkaar weg. Voor de winstbelasting geldt hetzelfde. Het is wel van belang dat alle Uniteds volledig in het boekhouden verantwoord worden.
Waarin verschilt United Economy met een club als MVO Nederland, B-Corp, Social Enterprise etc.?

Binnen United Economy bouwen we aan een nieuwe economie door zélf de duurzame economische spelregels te bepalen binnen ons netwerk. Circulair geld is daarvan een uniek en belangrijk onderdeel. United Economy werkt samen met o.a. MVO Nederland en Social Enterprise. 

 

Hoe kan circulair geld ingezet worden voor maatschappelijke vernieuwing?

Circulair geld is een krachtig middel om sociale en maatschappelijke uitdagingen te adresseren. Zo zijn er inmiddels diverse fondsen die middels circulair geld doneren aan goede doelen. Ook kan circulair geld ingezet worden in wijken en gemeenschappen om uiteenlopende doelen te ondersteunen.

sharing is all we have