De tijd breekt weer aan dat bedrijven en instellingen met cijfers over het afgelopen boekjaar naar buiten komen. Zijn het dan zwarte of rode cijfers? Heb je het als onderneming dan goed gedaan als je een positief resultaat hebt gerealiseerd of slecht als je een verlies hebt gemaakt in het afgelopen jaar? Financieel ingestelde personen hebben op basis van deze cijfers hun mening vaak al gevormd. Maar gaat het in onze samenleving alleen maar om financiële kengetallen en ratio’s of zijn cijfers en geld helemaal niet meer belangrijk?

Schaal van betekenis

Afgelopen december werd in Amsterdam een congres georganiseerd over de Schaal van Betekenis. Hierin kwam aan de orde dat we niet alleen moeten kijken naar de financiële waarde van een onderneming. Ook de maatschappelijke impact, het sociaal kapitaal en de toegevoegde waarde van een bedrijf is relevant. Je kunt nog steeds enorme winsten maken en tegelijkertijd veel CO2 uitstoten, veel afval dumpen of niet duurzaam inkopen. Deze laatste factoren zullen op een of andere manier mee moeten wegen in waardering van ondernemingen naast de bekende zwarte en rode cijfers. Ook de rol van geld speelt hier in mee. Het is nog een hele zoektocht om op alle fronten hier concreet handen en voeten aan te geven, maar de tijd is rijp om hier verder over na te denken.

United Economy

Als we kijken naar de rol van geld, en in het bijzonder naar circulair geld, dan bestaat er inmiddels wel een goed alternatief . In een circulaire en groene econome ligt de focus meer op duurzaamheid en op een verantwoorde manier omgaan met afval. Het geld is hierbij geen doel maar een middel. De nadruk ligt dan op waardecreatie in plaats van winst en speculatie. Op deze manier wordt geld weer een zuiver ruilmiddel. Je zou het groen geld kunnen noemen dat binnen de eigen economie circuleert. In de Coöperatie United economy doen Nederlandse bedrijven met duurzame en sociale ambities zaken met een eigen circulaire en digitale munt (United). Een United is gelijk aan een Euro. Zonder een betalingstermijn en rente wordt door de leden op een transparante manier omgegaan met groen geld. Op deze manier is een eerlijke, sociale en duurzame economie met circulair geld en echte waarden mogelijk!