De coöperatie United Economy (hierna ’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’) verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de ‘AVG’).

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 10 april 2021.

1. Welke persoonsgegevens gaat het om?

- Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een natuurlijke persoon (de betrokkene) kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die wij van u kunnen inzien of verwerken (inclusief ontvangen, opslaan, aanpassen, doorsturen en verwijderen), zijn onder meer:

- basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, het bedrijf waar u werkt en uw functie;

- contactgegevens zoals mailadres en (mobiel) telefoonnummer;

- technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt;

- persoonsgegevens die u ons geeft als u een rol in bestuur of communityteam zou gaan vervullen, zoals opleidings- en loopbaangegevens;

- alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.

2. Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

In de meeste gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld als u zich aanmeldt als coöperatielid/deelnemer, als u onze website bezoekt, een formulier op onze website invult, uw visitekaartje aan ons geeft of uit informatie die wij krijgen tijdens (telefoon)gesprekken en e-mailcontact met u.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld van een wederpartij of van derden in het kader van mogelijke interesse in United Economy, via (openbare) registers (zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel) of uit openbare bronnen en websites.

3. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

In alle relaties die wij aangaan zijn persoonsgegevens nodig om uiteindelijk de best mogelijke dienstverlening en samenwerking te bieden en vanwege wettelijke vereisten. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Coöperatielid/deelnemer worden van United Economy

Wij verwerken alleen die gegevens die nodig zijn voor het opmaken van een ledencontract, het aanmaken van de United-rekening en het geven van zichtbaarheid op de UE-website.

Nakomen wettelijke verplichtingen en regels

Wij verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Marketing- en business development doeleinden

Om ons ledenbestand en relatiebestand te onderhouden en uit te breiden kunnen wij u benaderen met voor u relevante uitnodigingen, informatie en publicaties. Dat doen wij ook om de relatie met onze deelnemers, samenwerkingspartners, leveranciers en overige relaties te onderhouden.

Gebruik en verbetering van onze website

Op onze website kunt u zich aanmelden voor een nieuwsbrief. Ook kunt u zich aanmelden als deelnemer. Om de inhoud en het gebruik van onze website te volgen en te verbeteren, verzamelen en analyseren we het surfgedrag van de bezoekers op onze website.

Deelname aan onze events

Bij aanmelding voor een van onze events of bijeenkomsten kunnen wij vragen om uw persoonsgegevens. Deze gebruiken wij om uw aanmelding te bevestigen, u op de hoogte te houden van het betreffende event, uw aanwezigheid te registreren en/of u een deelnamebewijs toe te sturen.

Openen United-rekening

Voor het aanmaken van een United-rekening vragen wij om uw persoonsgegevens. Het openen van de United-rekening houdt in het aanmaken van een bedrijfsaccount op het betaalplatform. Daar kunt u uw gegevens op elk gewenst moment zelf wijzigen.

Tevredenheidsonderzoeken

Wij vinden het belangrijk om te weten wat u van United Economy vindt. Daarom kunnen wij u uitnodigen om een klanttevredenheidsonderzoek in te vullen. Ook kunnen wij u na een bezoek aan een van onze events een uitnodiging sturen om het betreffende event te beoordelen.

Aanmelding voor bestuursfunctie of communityteam

Indien we met u in contact zijn over (mogelijk) toetreden tot bestuur of communityeam, vragen wij om uw persoonsgegevens. Hetzelfde geldt (voor wellicht toekomstige fase van United Ecoomy) voor sollicitaties op vacatures. De gegevens die u met ons deelt, bewaren wij tot uiterlijk vier weken na afloop van de procedure. Als wij in de toekomst opnieuw contact met u willen opnemen voor een vacature, dan vragen wij toestemming om uw persoonsgegevens langer op te mogen slaan. Dat zal dan maximaal één jaar zijn, tenzij anders overeengekomen.

4. Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:

Voor de uitvoering van een overeenkomst;

Vanwege een wettelijke verplichting;

Met uw toestemming;

Vanwege een gerechtvaardigd belang.

5. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Het kan nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met derde partijen. Dit is onder meer het geval met:

Circulair Geld Nederland, de onderlinge betaalomgeving voor United Economy-deelnemers.
Derde partijen die betrokken zijn bij de hosting of organisatie van onze events.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG-richtlijnen. Als een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens United Economy, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG.

Om de inhoud en het gebruik van onze website te volgen en te verbeteren, verzamelen we het surfgedrag van onze websitebezoekers. Dat doen wij met Google Analytics, maar dan wel op een privacyvriendelijke manier: wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten, uw IP-adres wordt geanonimiseerd en wij delen de gegevens niet met Google.

6. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd.

Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houden wij die termijnen aan.

7. Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, neemt u dan contact met ons op via info@unitedeconomy.nl.

8. Welke rechten heeft u?

U kunt de persoonsgegevens die wij van u verwerken inzien. U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden de verwerking beperken, ons verzoeken uw gegevens over te dragen of bezwaar maken tegen de verwerking. Wij zullen beoordelen of we op grond van de wet aan uw verzoek tegemoet kunnen komen. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Het is mogelijk dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen en/of beroepseisen te voldoen of vanwege andere uitzonderingen, zoals de rechten en vrijheden van derden of het belang een juridische procedure te kunnen voeren. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken.

9. Contact met ons opnemen

Als u meer wilt weten of vragen of klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via: info@unitedeconomy.nl of per post: Ulvenhoutstraat 60, 6843 RG Arnhem.

Omdat wij deze verklaring van tijd tot tijd kunnen aanpassen, raden wij u aan om deze pagina regelmatig te bekijken zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen. Als we onze privacyverklaring ingrijpend veranderen dan publiceren wij dat ook via een duidelijk bericht op onze website en op de Algemene Leden Vergadering (ALV). Als wij uw gegevens voor een andere verwerking willen gebruiken, dan zullen wij u actief informeren.