Frequently Asked Questions

Wie gaat er over United Economy?

United Economy wordt bestuurd door de leden. 12 juni 2017 is de coöperatie United Economy opgericht. De oprichting is tot stand gekomen vanuit een koplopersgroep van actieve deelnemers aan United Economy.

Jaarlijks is er een Algemene Ledenvergadering (de eerste zal zijn in oktober 2017) waar de leden samen besluiten over belangrijke ontwikkelingen.

Er is een door de leden gekozen bestuur. De bestuursleden zijn Ronald Brakenhoff (voorzitter, directeur van Diabolo ICT), Frank Jongejan (penningmeester, directeur van Accountants Adviseurs Jongejan B.V.) en Heidi Leenaarts (secretaris, initiatiefnemer van United Economy, tevens directeur van United Economy).

Het bestuur belegt de uitvoerende taken en de doorontwikkeling van United Economy bij het UE-team. Heidi Leenaarts treedt op als trekker en eindverantwoordelijke.

Voor het beheren van het betaalplatform en de uitwisseling met andere initiatieven binnen het Circuit Nederland werken we samen met Social Trade Organisation (STRO), https://circuitnederland.nl.

Hoe zit het met belasting betalen?

Dit is een vraag die bijna elke ondernemer zich logischerwijze stelt. Over Uniteds betalen we gewoon belasting. Deze betalen we in euro’s. Bij business-to-business transacties betaal je dus enerzijds btw over de ontvangen Uniteds en anderzijds vorder je btw terug als je de Uniteds weer uitgeeft.

Ook voor de winstbelasting tellen verdiende Uniteds mee aan de opbrengstenkant en betaalde kosten in Uniteds aan de kostenkant.

Wat zijn de randvoorwaarden voor een goede werking?

Voor een succesvol netwerk voor circulair geld, zijn de volgende randvoorwaarden belangrijk. Dit blijkt uit praktijkervaringen van gelijksoortige netwerken. Met United Economy gaan we uit van deze randvoorwaarden:

- werken aan voldoende diverse bestedingsmogelijkheden voor alle deelnemers

- heldere afspraken met alle participanten (zie ook bij de FAQ ‘Hoe dek je de ‘restrisico’s af?’)

- een garantiefonds dat extra zekerheid biedt voor de ‘dekking’ van het betaalmiddel (met name in geval van faillissement van één van de deelnemers);

- actieve, professionele en betrouwbare initiatiefnemers/trekkers.

Hoe dek je de restrisico’s af?

De basisdekking van de Uniteds bestaat uit de toezegging in natura gedaan door de deelnemende bedrijven/organisaties. Daarnaast is er een uiteindelijke afdekking van het ‘restrisico’. Dat werkt als volgt. Het kan voorkomen dat een bedrijf, na het doen van een toezegging in natura, na verloop van tijd nog steeds een deel van dat oorspronkelijke bedrag in Uniteds open heeft staan. Dat is wat we hier het ‘restrisico’ noemen. Dan wordt er door de betreffende deelnemer én door het UE-team extra energie gezet op het vinden van (nieuwe) afnemers voor het aanbod van dat bedrijf. Mocht na de overeengekomen periode (momenteel staat dat op zes maanden en wordt later langer wanneer het netwerk verder gegroeid is) nog steeds een deel van het oorspronkelijke bedrag open staan, dan dient de deelnemer Uniteds te ruilen met euro’s met een andere deelnemer die juist een overschot aan Uniteds heeft. Anders gezegd: de deelnemer die onvoldoende zijn product of dienst geleverd heeft binnen het netwerk (om zo Uniteds te verdienen), gaat dan Uniteds ‘kopen’ door er euro’s voor te betalen. De tegenpartij (de deelnemer die te veel Uniteds had) krijgt op die manier dus euro’s betaald voor zijn overschot aan Uniteds. Zo komt er weer balans terug in het netwerk. Als er geen tegenpartij wordt gevonden, dan betaalt de betreffende deelnemer euro’s aan de dekkingsrekening van de coöperatie.

In dat laatste geval krijgt de coöperatie, die het netwerk beheert, dus de beschikking over euro’s. Die euro’s komen niet ten goede aan de coöperatie zelf, maar worden gebruikt om nieuwe deelnemers te werven waar veel vraag naar is. Voor hun eerste toezegging in natura krijgt zo’n nieuwe deelnemer dan direct in euro’s afgerekend, waardoor het voor zo’n bedrijf extra aantrekkelijk is om toe te treden.

Hoe werkt het garantiefonds?

Tot slot is er ook een verzekering voor het risico dat een bedrijf in het netwerk failliet gaat. Dat regelen we met een garantiefonds. Wanneer een bedrijf dat failliet gaat op dat moment nog leveringsverplichting heeft aan het netwerk, dan zou op dat moment het netwerk benadeeld worden door het faillissement van de deelnemer. Deze zal immers niet meer leveren. Daardoor zou de waarde van het betaalmiddel United verminderen, want er is dan immers minder ‘dekking’.

Door te werken met een garantiefonds wordt dit ondervangen. Op het moment dat zo’n faillissement zich voor zou doen, wordt het betreffende bedrag (de gesoupeerde kredietruimte door de deelnemer op het moment van failliet gaan) uit het fonds gehaald. Dit zijn euro’s. De euro’s gaan naar de coöperatie. Met deze euro’s wordt een nieuwe deelnemer het United Economy-netwerk binnengehaald. De keuze zal dan uiteraard vallen op een bedrijf waar juist veel vraag naar is binnen het netwerk. Dit bedrijf neemt de verplichting om te leveren over van de failliet verklaarde ondernemer en krijgt daarvoor door de coöperatie betaald in euro’s. Daarna is dat nieuwe bedrijf deelnemer binnen United Economy en kan net als alle andere deelnemers transacties doen.

Bovenstaande maatregelen dienen om te borgen dat alle deelnemers in het netwerk daadwerkelijk en gegarandeerd zinvolle bestedingsruimte verdienen met Uniteds.

Het garantiefonds is er dus níet voor bedoeld het risico af te dekken dat afzonderlijke deelnemers lopen wanneer een bedrijf waar je zaken mee doet (bijvoorbeeld waar je nog een factuur open hebt uitstaan) failliet gaat. Dat risico loop je in de euro-economie ook en dat wordt niet anders door zaken te doen met circulair geld. Het garantiefonds is er om de waarde van de United te garanderen, wat in het belang van alle deelnemers samen is.

Hoe gedegen is het ontwerp van United Economy?

De ontwerpkeuzes voor de United Economy zijn afgestemd met Social Trade Organisation (STRO). Deze Nederlandse stichting heeft al zo’n dertig jaar ervaring met netwerken voor ander geld in diverse landen van de wereld, vaak in samenwerking met landelijke overheden.

Bij de FAQ’s hierboven is inhoudelijk toegelicht welke ontwerpkeuzes we gemaakt hebben.

Welke bedrijven doen al mee?

In de rubriek ‘Mensen & bedrijven’ vind je het overzicht van deelnemers tot nu toe.

 

Bestaan er al voorbeelden in de praktijk?

Ja er zijn al diverse voorbeelden van succesvolle initiatieven met ander geld (trouwens ook veel voorbeelden waar het niet succesvol bleek te zijn, wat we ook veel van leren door daar naar te kijken). Succesvolle voorbeelden zijn o.a. Sardex op Sardinië en de WIR in Zwitserland.

Hier wat meer over de Zwitserse WIR. Dit ‘complementaire geldsysteem’ bestaat sinds 1934 en faciliteert het Zwitserse bedrijfsleven door onderlinge transacties in balans bij te houden. De WIR onderscheidt zich van de reguliere mondiale geldmodellen door o.a. de volgende kenmerken:

- de WIR faciliteert de reële economie zonder druk uit te oefenen

- het eigenaarschap van de WIR ligt bij de deelnemende bedrijven zelf

- er is sprake van een gedekt betaalmiddel, namelijk door reële leveringstoezeggingen van de deelnemende bedrijven

- de WIR is altijd in balans met de reële economie: als er veel handel is dan neemt de hoeveelheid geld in omloop toe, als er minder handel is neemt de geldhoeveelheid weer af

Begonnen met 16 bedrijven is het inmiddels uitgegroeid tot zo’n 60.000 participerende bedrijven en genereert een jaarlijkse omzet met een tegenwaarde van 1,5 miljard Euro. Uit onderzoek blijkt dat de WIR belangrijk bijdraagt aan de veerkracht van de Zwitserse economie.

Qua ontwerp lijkt het Uniteds Economy netwerk veel op de WIR.

De WIR is een voorbeeld van een model met bewezen verdiensten, opgezet door het bedrijfsleven en gericht op business-to-business transacties. De kracht van de WIR zit erin dat het model – als gevolg van de ontwerpkeuzes – in de kern stabiel is, de reële economie faciliteert en geen noodzaak tot groei in zich draagt.

Andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld:

Wat is er anders dan ‘gewoon’ geld?

Circulair geld heeft tot doel de circulatie van geld zo te organiseren dat dit bedrijven en de samenleving optimaal ondersteunt. Het is verstevigt de relatie tussen bedrijven en is direct en blijvend gekoppeld aan echte waarde (goederen en diensten). De United is een vorm van circulair geld. Het is een renteloos betaalmiddel dat door de bedrijven zelf gecreëerd wordt in de vorm van onderlinge bestedingsruimte die de leden elkaar toekennen.

‘Gewoon’ geld (zoals de euro en de dollar) wordt gecreëerd door banken, die meestal primair de belangen van aandeelhouders en van de financiële markten dienen.

In de rubriek ‘Waarom United Economy?’ lees je meer over hoe ons huidige geldsysteem op fundamenteel niveau in elkaar steekt.

Wat zijn de voordelen van United Economy?

In de rubriek ‘Waarom United Economy?’ lees je meer over de voordelen, zowel voor het directe ondernemersbelang als voor duurzame en maatschappelijke ontwikkeling.

Hoe verhoudt United Economy zich tot andere netwerken die zaken doen met circulair geld?

Doordat United Economy samenwerkt met Social Trade Organisation (STRO) is er een optimale verbinding met andere netwerken. STRO heeft daartoe het initiatief genomen voor het opzetten van het Social Trade Circuit Nederland. Via het Circuit kan met andere (lokale) netwerken transacties gedaan worden met circulair geld. STRO bewaakt dat de dekking en werking van deze verschillende ‘communities’ (zoals Alkmaars Digitale Munt en de Zwolse Pepermunt) op elkaar afgestemd zijn. Deelnemers aan United Economy kunnen daardoor eenvoudig zaken doen met deelnemers van andere communities.

United Economy onderscheidt zich van diverse andere netwerken door haar landelijke karakter en de specifieke insteek om (grotere) bedrijven de basis van het netwerk te laten vormen. Ook kenmerkend voor United Economy is de focus op duurzame en maatschappelijke ontwikkeling.

Wat is het ‘hogere doel’ van United Economy?

We horen vaak dat geld de wereld regeert. Daar zit een behoorlijke kern van waarheid in. De aard van het geld binnen een samenleving (hoe het geld gecreëerd wordt, in omloop gebracht wordt en hoe het vervolgens circuleert) heeft grote invloed op de ontwikkeling van die samenleving. Als we ons realiseren dat geld zo bepalend is, is het heel relevant om geld te zien als een krachtig middel om mee te sturen.

Circulair geld en United Economy zijn manieren om actief te werken aan spelregels waardoor geld een gezonde en positief stimulerende rol gaat vervullen.

De ontwikkelingen in de samenleving duiden erop dat we hoe dan ook op weg zijn naar een nieuwe economische en maatschappelijke orde. Hoe eerder we leiderschap nemen over onszelf, onze economie en onze samenwerking, hoe beter het is.

Welke rol nemen we als UE-team op ons?

Om een vliegende start van United Economy te realiseren, is het belangrijkste dat er veel en relevante bedrijven participeren. De concrete bijdrage vanuit het UE-team bestaat daarom, naast het onderhouden van de basis zoals website en technisch platform, uit het betrekken van nieuwe bedrijven. Ook zetten we enkele pilots op die duidelijk maken hoe het werkt en wat de voordelen zijn. Voor ondernemers, bestuurders en anderen die meer willen weten, verzorgen we meedenksessies, presentaties, bijeenkomsten en events.

Onze inzet als team is deels betaald en deels als vrijwilliger. Zodra de lidmaatschappen en geïnvesteerd startkapitaal het toelaten, wordt het steeds meer mogelijk om inzet die van vitaal belang is voor United Economy te vergoeden. Zo werken we met steun van de leden aan een robuust alternatief naast de euro-economie.

Kun je in UE een lening afsluiten?

Leningen voor grotere investeringen zijn in de eerste fase nog niet mogelijk, daarna wel. Het verkrijgen van handelskrediet is al wel mogelijk in de huidige fase. Dat is voor financieel en anderszins gezonde bedrijven met personeel en in sommige gevallen ook voor andere deelnemers. Handelskredieten zijn in UE zelfs heel belangrijk want dat is één van de manieren hoe Uniteds in omloop komen.

We werken eraan dat op grote schaal investeringsgelden als Uniteds verstrekt zullen gaan worden. Denk aan investeringen door overheden, fondsen en beleggers, gericht op het financieren van o.a. duurzame  projecten (windmolenparken etc.) en innovatieve startups. Het voordeel voor de investeerder is dat dan niet alleen het project er komt, maar dat ook de markt voor het duurzame product gestimuleerd wordt. Een dubbel effect met hetzelfde investeringsbedrag dus.

 

 

Hoe zit het met Bitcoin en Blockchain?

Bitcoin is net zoals Uniteds een voorbeeld van een alternatief betaalmiddel. Bitcoin heeft echter een heel ander ‘currency-design’ dan United Economy. Bitcoins ontstaan doordat ze ‘gemined’ worden. Daardoor is het een schaarse munt en is het mogelijk ermee te speculeren.

Uniteds daarentegen zijn niet schaars, maar ontstaan zodra bedrijven zaken met elkaar willen doen en binnen het netwerk onderling krediet opnemen. Daarmee is de United heel transparant en een betaalmiddel van de deelnemers zelf.

Blockchain is de achterliggende technologie van onder andere Bitcoin. Met de Blockchain zijn heel veel toepassingen mogelijk. Dit kan in de toekomst wellicht ook voor United Economy mooie mogelijkheden bieden.

Wat houdt de samenwerking met GroenGeld in?

GroenGeld is samenwerkingspartner van United Economy. GroenGeld is een initiatief dat duurzaam inkopen stimuleert middels een digitale etalage en het vormen van een netwerk. De samenwerking met GroenGeld betekent dat we samen extra kracht genereren voor het bouwen van een eerlijke en duurzame economie. Bedrijven die zich aansluiten bij GroenGeld worden uitgenodigd zaken te doen met Uniteds. Leden van United Economy die te maken hebben met duurzaam inkopen, worden uitgenodigd zich aan te sluiten bij GroenGeld.

Sinds 22 maart 2016 is GroenGeld actief op de B2B-markt. GroenGeld helpt het MKB om meer te verkopen van hun duurzame producten en diensten middels een digitale etalage en interactieve workshops. Het collectief heeft de ambitie door te groeien naar HET platform voor duurzaam Inkopend Nederland. Die groep verspijkert per jaar ongeveer 55 miljard en daarin wil GroenGeld een trendbreuk realiseren. Dat kan want er zijn goede alternatieven voor de spullen die je iedere dag gebruikt. In de GroenGeld-etalage staan uitsluitend kwaliteitsproducten uit de nieuwe economie. Laat je verrassen door de deelnemers en neem een kijkje op onze website: www.groengeld.nl.

Kun je termijneuro's van Circuit Nederland omzetten naar Uniteds?

Ja, dat kan. United Economy doet mee aan het Social Trade Circuit Nederland, een initiatief van STRO (https://circuitnederland.nl). Dat betekent dat onderlinge uitwisseling mogelijk is en dat we samen werken aan een eerlijke en duurzame economie. Bedrijven/organisaties die termijneuro’s op hun rekening in het Circuit hebben staan, kunnen deze desgewenst laten omzetten naar Uniteds (door een United-rekening te openen). Ook is het mogelijk daarmee je lidmaatschap van UE te voldoen. Neem daartoe contact op met United Economy of met STRO.

sharing is all we have